O NAS

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jeśli szukacie dla swojego dziecka miejsca ciepłego, dającego poczucie bezpieczeństwa, umożliwiającego jego wszechstronny rozwój - Przyjdźcie do naszego przedszkola! Oferujemy pracę nowoczesnymi metodami oraz wiele ciekawych zająć dodatkowych rozwijających indywidualne zdolności dzieci:

  • naukę pływania - dzieci sześcioletnie
  • gimnastykę korekcyjną - według zaleceń
  • język angielski - wszystkie grupy
  • religię - dzieci sześcioletnie, pięcioletnie
  • logopedię - według zaleceń
  • zajęcia korekcyjno - kompensacyjne - dla dzieci z trudnościami w przyswajaniu treści
  • warsztaty instrumentalno- wokalne z wykorzystaniem metody Batti Strauss.

Zapewnimy Twojemu dziecku warunki sprzyjające bezpiecznej i twórczej zabawie! Zapewnimy atrakcyjne zabawy w dużym i słonecznym ogrodzie oraz świetną zabawę w doskonale zorganizowanych salach! Organizujemy ciekawe imprezy i uroczystości z udziałem Rodziców! W pracy z dziećmi wykorzystujemy najnowsze, różnorodne i atrakcyjne metody z zakresu pedagogiki przedszkolnej! Dzieci mają możliwość poznania siebie, swoich możliwości, i swojego miejsca w społeczności przedszkolnej! Dużo rysują, śpiewają, malują i tańczą! Gwarantuje to wykwalifikowana kadra pedagogiczna.

Nasze Przedszkole powstało w roku 1972. Od początku nosi nazwę Przedszkole Miejskie nr 3 w Polkowicach. Obecnie dyrektorem przedszkola jest pani mgr Halina Felisiak, która pełni tę funkcję od 1997 roku.

Organem prowadzącym naszą placówkę jest Gmina Polkowice. Nadzór pedagogiczny sprawuje Dolnośląski Kurator Oświaty z delegaturą Kuratorium Oświaty w Legnicy. .

Obecnie w naszym przedszkolu bawi się i uczy się 100 dzieci w czterech grupach wiekowych.

Zapisując dziecko do naszego przedszkola będziecie Państwo jego współgospodarzami poprzez podejmowanie decyzji i możliwość uczestniczenia we wszystkich sprawach dotyczących naszej placówki.

WIZJA PRZEDSZKOLA

Przedszkole jest placówką nowoczesną, przyjazną, innowacyjną, stwarzającą dzieciom lepsze szanse edukacyjne poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej.

W pracy z dziećmi uwzględniamy nadrzędną rolę twórczej aktywności będącej istotą edukacji podmiotowej przez oferty wspólnych działań: dziecka, nauczyciela, rodzica i najbliższego środowiska.

Dzieci korzystają z nowoczesnych pomocy dydaktycznych, rozwijają swoje zainteresowania i zdolności, działają metodami aktywnymi.

Nad rozwojem dzieci czuwa wykwalifikowana, kompetentna, zaangażowana i odpowiedzialna kadra pedagogiczna, stosująca nowoczesne metody pracy.


MISJA PRZEDSZKOLA

Zapewniamy dzieciom możliwość wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych.

Kształtujemy u dzieci odporność emocjonalną konieczną do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach.

Wprowadzamy dzieci w świat wartości estetycznych i uniwersalnych.

Wspieramy rodziców w działaniach wychowawczych i edukacyjnych.

Przestrzegamy zasad wynikających z Konwencji Praw Dziecka oraz powszechnie przyjętych norm społecznych i moralnych.

 

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NA ROK 2014/2015 

Wspieranie rozwoju dziecka mlodszego w związku z obniżeniem wieku realizacji obowiązku szkolnego.

ZADANIE / FORMA REALIZACJI

I.Rozwijanie ekspresji muzyczno-ruchowej, kształtowanie wrażliwości estetycznej i słuchowej poprzez różne formy obcowania z muzyką.

II Promowanie zachowań warunkujących bezpieczeństwo i zdrowie dzieci. 

1.Organizacja warsztatu pracy dziecka:

 -zgromadzenie instrumentów niezbędnych do pracy metodą B. Strauss

-utworzenie kącika muzycznego 

2.Tworzenie sytuacji do uważnego słuchania i aktywnego tworzenia muzyki.

3. Organizowanie zabaw poprawiajacych emisje glosu.

4.Organizowanie sytuacji z wykorzystaniem różnorodnych metod pracy rozijajacych wszystkie sfery rozwojowe a w szczególności aktywność muzyczną. Zapoznanie dzieci z podstawowymi pojęciami muzycznymi, z instrumentami muzycznymi. Poznanie sposobów tworzenia niekonwencjonalnych instrumentów . 

5. Muzykoterapia w ramach wyciszania.

6.Organizowanie cyklu zajęć "Czuję sie bezpiecznie, bo..."

7.Organizowanie spotkań cyklicznych z policjantem, strażnikiem ze Straży Miejskiej dotyczących zagadnień bezpieczeństwa;

-bezpieczna droga do przedszkola

-jak bezpiecznie bawić się zimą

-znamy zasady bezpiecznego korzystania z urządzeń elektrycznych

-bezpieczne zabawy latem

-spotkanie z policjantem i psem policyjnym

8. Zorganizowanie cyklu zajęć "Witamy kolorowo pory roku z muzyką klasyczną".

9. Organizowanie aktywności muzycznej metodą B. Strauss.

10.Organizowanie aktywności przy wykorzystaniu Metody Dobrego Startu.

11. Organizowanie dziecięcego areobiku z wykorzystaniem muzyki poważnej.

12. Organizowanie aktywności dziecięcej z wykorzystaniem gimnastyki twórczej Labana, gimnastyki rytmicznej Orffa i Kniessów, metody opowieści ruchowej do zajęć gimnastycznych w sali i ogrodzie. 

13. Udział dzieci w konkursach przedszkolnych i międzyprzedszkolnych oraz ogolnopolskich.

14. Udział dzieci w cyklicznych spotkaniach organizowanych przez Biblioteke Miejską.

15.Udział dzieci w realizacji programu kontynuowanego w przedszkolu w ramach  ogólnopolskiej akcji „Cała Polska czyta dzieciom".

16.Organizowanie zabawi zajęć poprawiających emisję głosu i wyrazistość mowy.

17. Zorganizowanie wystawy "Muzyka dawniej i dziś".

18. Zorganizowanie wycieczki do Polkowickiego Towarzystwa Muzycznego i sklepu muzycznego.

19. Zorganizowanie koncertu muzycznego w wykonaniu absolwentów naszego przedszkola.

20.Zaproszenie ucznia PTM- absolwenta naszego przedszkola na spotaknie z przedszkolakami.

21. Udział dzieci w akcjach:

„Sprzątanie świata",

„Pomóż zwierzętom przetwac zimę"

"pomagamy chorym dzieciom (nakrętki, giełdy)"

"Pomóz innym - artykuły szkolne dla dzieci potrzebujących w tym z Domu Dziecka . 

Zbiórka surowców wtórnych,

Paczka dla kolegi z Domu Dziecka

22.Udział dzieci starszych w Polkowickich Dniach Teatru – przegląd teatrzyków dziecięcych

„Kurtyna".

 

 

WSPOMAGANIE DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH RODZICÓW

ZADANIE / FORMA REALIZACJI

1. Opracowanie i ustalenie z rodzicami form współpracy w roku szkolnym. 

2. Systematyczne prowadzenie tablicy informacyjnej dla poszczególnych grup z uwzględnieniem następujących obszarów:

Plan pracy ( 1x miesiąc)

Ogłoszenia ( na bieżąco).

Edukacja, czego się uczyły co poznały ( 1x tydzień)

Wydarzenia ( 1 x tydzień )

3. Zebrania informacyjne z rodzicami 3 x w roku lub wg potrzeb.

4. Organizacja spotkań psychoedukacyjnych dla rodziców wg potrzeb.

5. Organizacja integracyjnych spotkań grupowych według potrzeb.

6. Aktualizacja informacji „Promocja zdrowia w naszym przedszkolu".

7. Organizacja konsultacji dla rodziców.

8.Zorganizowanie konkursu dla rodziców:

- "Z muzyką w tle"

- "Konkurs wiedzy Wokół muzyki"

-rodzinny konkurs "Twórcy instrumentów"

 

PLAN WSPÓŁPRACY ZE ŚRODOWISKIEM LOKALNYM:

1. Władze lokalne – zapoznanie dzieci z praca urzędu; złożenie okolicznościowych życzeń; zaproszenie władz na uroczystości przedszkolne.

2. Policja- wycieczka do Komendy Policji; spotkanie z policjantem w przedszkolu; kontrola pojazdów przed wyjazdem na wycieczki autokarowe.

3. Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna- informowanie rodziców o możliwości skorzystania z usług poradni; pomoc dzieciom przejawiającym trudności; prowadzenie szkoleń i warsztatów na terenie placówki; udział w kampaniach profilaktycznych, badania logopedyczne dzieci.

4. Straż Pożarna- wycieczka do siedziby Straży Pożarnej; spotkanie ze strażakiem na terenie przedszkola; przeprowadzenie próbnej ewakuacji dzieci, nauczycieli i personelu przedszkolnego; udział w Strażomani i w konkursach ogłoszonych przez jednostkę.

5. Biblioteka Publiczna -uczestnictwo dzieci w zajęciach bibliotecznych; uczestnictwo w konkursach organizowanych przez bibliotekę; wypożyczanie książek dla dzieci do czytania w przedszkolu; zaproszenie pracowników biblioteki do jury w konkursach przedszkolnych.

6. Lokalne zakłady pracy i punkty usługowe- odwiedzanie miejsc pracy rodziców; pozyskiwanie nagród na konkursy ogłaszane w przedszkolu; zapraszanie do przedszkola ludzi prezentujących ciekawe zawody; wycieczka na kopalnię ZG Polkowice- Sieroszowice

7. Polkowickie centrum Usług zdrowotnych- prowadzenie pogadanek i rozmów dotyczących kształtowania prozdrowotnego stylu życia i profilaktyki zdrowotnej.

8. Polkowickie Centrum Animacji- udział w uroczystościach i konkursach organizowanych przez PCA; występy dzieci na przeglądach twórczości dziecięcej; zapraszanie pracowników do jury w konkursach plastycznych.

9. Przedszkola nr 2,4,5,6- odwiedziny dzieci w innych przedszkolach; uczestniczenie w konkursach międzyprzedszkolnych; zapraszanie dzieci z innych przedszkoli do zabaw ruchowych .

10. Szkoła Podstawowa nr1,2,3 – uczestniczenie we wspólnych zabawach przedszkolaków i uczniów szkoły; zwiedzanie budynku szkoły; uczestniczenie dzieci w zajęciach świetlicowych.

11. Straż Miejska – pogadanki przy udziale strażników; zapraszanie strażnika do nauki przechodzenia przez jezdnię.

12. Nadleśnictwo Lubin- uczestnictwo w zajęciach w lesie poprzez bezpośrednie doświadczanie , poznanie zwierząt i roślin leśnych, ochrona środowiska , opieka nad zwierzętami zimą, sadzenie lasu.

13. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – zapraszanie osób starszych na Jasełka

14. Dom Dziecka „ Skarbek" Polkowice- zbiórka darów dla dzieci z okazji świat.

15. Współpraca ze Stowarzyszeniem Charytatywnym "Życ godnie"

16.Klub sportowy "Górnik"

17. Media lokalne- relacjonowanie ciekawych uroczystości i spotkań organizowanych w przedszkolu.

18.. Akcje- czynne włączanie się w akcje organizowane na terenie Polkowic oraz w okolicy: „ Zbiórka dla schroniska we Wróblinie głogowskim", „ Góra grosza"; „ Nakrętki";"Paczka dla kolegi" :"Pomóż innym - artykuły szkolne"

PLAN WYCIECZEK:


1. Wycieczka do Piotrowic.

2. Wycieczka na skrzyżowanie – poznawanie sposobów bezpiecznego poruszania się po drogach.

3. Wycieczka na działki ogrodowe.

4. Wycieczka do Nowych Polkowic- uczestniczenie z rodzicami w Święcie Pieczonego Ziemniaka.

5. Wycieczka do Biblioteki Miejskiej w Polkowicach.

6. Wycieczka do Komisariatu Policji w Polkowicach.

7. Wycieczka do lasu.

8. Wycieczka na pocztę.

9. Wycieczka na pobliski cmentarz.

10. Wycieczka do przychodni.

11. Wycieczka do szkoły.

12. Wycieczka na kopalnię.

13. Wycieczka do Urzędu Gminy.

14. Wycieczka do PCA.

15. Wycieczka do parku.

16. Wycieczka do gabinetu stomatologicznego.

17. Wycieczka do kafejki internetowej.

18. Wycieczka do punktów usługowych.

19. Wycieczka do Zespołu Szkół w Polkowicach.

20. Wycieczka do sklepu zoologicznego.

21. Wycieczka do jednostki Straży Pożarnej.

22. Wycieczka do księgarni.

23. Wycieczka do Polkowickiego Stowarzyszenia Muzycznego .

24. Wycieczka na Ścieżkę Zdrowia w Polkowicach.

25. Wycieczka do Przedszkola Miejskiego nr 5 w Polkowicach.

26. Wycieczka do Ostaszowa.

27. Wycieczka na łąkę.

28. Wycieczka na stadion sportowy.

29. Wycieczka integracyjna z rodzicami na pożegnanie przedszkola.

30. Wycieczka do schroniska we Wróblinie Głogowskim

31. Wycieczka do zakładów pracy rodziców.